top of page

İdare ve Vergi Hukuku

Danışmanlık & Hizmeti

Farklı  sektörlerde Türkiye'nin öncüsü konumunda olan müvekkillerinin çeşitli idareler  ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda  geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.

İdare ve Vergi Hukuku,

İdarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamu hizmetlerinin etkili şekilde sunulmasının temelini oluşturan, gerçek ve tüzel kişilerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen, toplumsal yaşama etkisi tartışılmaz olan İdare hukuku alanında gerekli idari başvuruların yapılması, dava sürecinin yürütülmesi gibi geniş çapta hizmetler sunmaktayız.


Bunun yanı sıra vergi hukuku alanında özellikle yatırım ve işlemlere ilişkin vergi yapılandırılması, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve transfer fiyatlandırması konularında faaliyet yürütmektedir.

ALTUNIŞIK, tarafından İade ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin İptaline İlişkin Davalar

  • İdari Para Cezaları, İtiraz Süreçleri ve İptal Davaları

  • İhale Hukukuna İlişkin İhtilaflar ve İhale Davaları

  • İmar Hukukuna İlişkin İhtilaflar, Çözüm Yolları ve İmar Davaları

  • İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar

  • Vergi Uyuşmazlıklarının Uzlaşma, Cezalarda İndirim ve Düzeltme Yoluyla Çözümü

  • Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Dava Yoluyla Çözümü

  • Vergi Suç ve Cezaları

bottom of page