top of page

Özelleştirme Hukuku

Danışmanlık & Hizmeti

Ülkemizde  birçok farklı sektörde sıkça karşılaşılan ve hukuki olarak ciddi sorunlara yol  açmış olan özelleştirme uygulamalarında gerek idare gerek yatırımcı yanında yer  almak sureti ile Özelleştirme hukuku alanında deneyimlidir.

iş görüşmesi

Özelleştirme Hukuku,

Hakkında Kanun çerçevesinde Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan özelleştirmelerde ihalelerine iştirak etmek isteyen yerli veya yabancı sermayeli şirketlerin ihalelere iştirak edebilmesi için gereken hukuki desteğin sağlanmasında, özellikle ihalelerle ilgili dokümanların hazırlanmasında, ihalelerle ilgili sürecin takip olunmasında, ihalelerden sonra idare ile yapılacak sözleşmelerin özelleştirme uygulamaları hakkında kanun, bu kanuna dayalı mevzuat ve özelleştirme idaresi kararları çerçevesinde müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde, ihalenin kazanılmasından sonra özelleştirme kapsamında öngörülen yatırımın gerçekleştirilebilmesi için yapılacak işlemlerle ilgili olarak ve yatırımın finanse edilebilmesi için alınacak kredilerle ilgili olarak gereken hukuki desteğin verilmesinde, özellikle yatırımın gerçekleştirilebilmesi için yapılacak işlemlere ilişkin sözleşmelerin ve yatırımın finanse edilebilmesi için alınacak kredilere ilişkin sözleşmelerin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde, özelleştirme idaresi tarafından verilen kararlar aleyhine danıştay nezdinde dava açılmasında ve özelleştirme hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hizmet vermektedir.

ALTUNIŞIK, tarafından Özelleştirme Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Özelleştirme ihalelerinin iptali davaları,

  • 4046 Sayılı Kanun ve uygulamaları hakkında bilgi akışının sağlanması,

  • Daha önce özelleşen kuruluşların özelleşme analizlerinin çıkarılması,

  • İdari kurumlar ile ilişkilerin sağlanması,

  • Özelleştirme Uygulamalarının Hukuki Altyapısının Oluşturulması,

  • Özelleştirme teorilerine göre özelleştirme yöntemlerinin oluşturulması,

  • Özelleştirme uygulamalarında kullanılan kamu ihalelerine hazırlık yapılması, gerekli evrakların hazırlanması,

  • Özelleştirme sonrasında rekabet hukukuna uygunluğunun gerçekleştirilmesi,

  • Özelleştirilen kurumların hukuki alt yapısının ve hukuki geçmişinin araştırılması,

  • Özelleştirme projelerinin denetlenmesi,

bottom of page